Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-05-30
Naujienos arrow Apie progimnaziją arrow Veiklos įsivertinimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2011 – 2012 m.m. Spausdinti El. paštas

Įsivertinimo paskirtis: padėti mokyklos vadovui vykdyti mokykloje švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą.

Uždaviniai:

 • 1. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą.
 • 2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.
 • 3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.
 • 4. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:

 • 1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
 • 2 etapas – platusis įsivertinimas.
 • 3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
 • 4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
 • 5 etapas – rezultatų panaudojimas tolesnės veiklos tobulinimui planuoti.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos veiklos kokybės  įsivertinimo teisinė bazė 2011-2012 m.m.

Progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607.

Lapkričio mėnesį progimnazijoje atliekamas platusis įsivertinimas, vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijose pateikta metodika (bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai, bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalė). Tyrimo instrumentas parengiamas ir pateikiamas pasitelkiant IKT. Plačiojo įsivertinimo rezultatai  naudojami giluminio vertinimo problemai suformuluoti, mokyklos (ar mokytojų) bendruomenės narių nuomonių apie mokyklos veiklos kokybę kaitai analizuoti, metinei veiklos programai, strateginiam planui rengti bei koreguoti.

 

2011 - 2012 m.m. Šiaulių „Juventos“ mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai:

 • Lijana Giedraitienė – stebėsenos poskyrio vedėja, etikos mokytoja, grupės vadovė.
 • Sandrėja Brasaitė –  pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, informacinių technologijų mokytoja.
 • Vilija Klimavičienė – anglų kalbos mokytoja.
 • Loreta Laurinaitienė – fortepijono mokytoja.
 • Aida Zorienė – pradinių klasių mokytoja.
 • Laimutė Skyrienė – tikybos mokytoja. 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas 2011 - 2012 m. m.

I. PASIRENGIMAS

Veikla

Data

Atsakingas

1.Veiklos įsivertinimo grupės darbo organizavimo 2011-2012 m.m. aptarimas direkciniame pasitarime.

2011  m. rugsėjis

L.Giedraitienė

 2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2011-2012 m.m. sudarymas.

2011  m. rugsėjis

L.Giedraitienė

II. PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS

1. Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: „Pasirengimas plačiajam įsivertinimui“.

2011 m. spalis

L.Giedraitienė, S.Brasaitė

2. Platusis veiklos kokybės įsivertinimas.

2011 m. lapkritis

Veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

3.Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: plačiojo įsivertinimo rezultatai ir analizė.

2011 m. lapkritis

L.Giedraitienė, S.Brasaitė

4. Plačiojo įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų progimnazijos veiklos planavimui ruošimas

2011 m.m lapkritis

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

5. Plačiojo įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų progimnazijos veiklos planavimui aptarimas administracijos pasitarime.

2011 m. lapkritis

L.Giedraitienė

6. Informacijos apie plačiojo įsivertinimo rezultatus pateikimas bendruomenei progimnazijos tinklalapyje.

2011 m. gruodis

L.Giedraitienė

III. GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS

1. Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: pasirengimas giluminiam įsivertinimui.

2012 m. sausis

L.Giedraitienė

2. Veiklos rodiklių 2 ir 4 lygio iliustracijų kūrimas.

2012 m. sausis - vasaris

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

3. Giluminis įsivertinimas

2012 m. vasaris - balandis

L.Giedraitienė

4. Giluminio įsivertinimo duomenų analizė, rekomendacijųm išvadų ruošimas

2012 m. balandis

progimnazijos veiklos planavimui

4. Įvertintų temų išvadų ir rekomendacijų pristatymas administracijos pasitarime, metodiniuose būreliuose.

2012 m. balandis

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

5.Informacijos apie įvertintas sritis pateikimas progimnazijos bendruomenei progimnazijos tinklalapyje.

2012 m. balandis

L.Giedraitienė

IV. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS

1.Pasitarimas: „Progimnazijos veiklos įsivertinimo  darbo grupės veikla 2011-2012 m. m.“.

2011 m. gegužė

L.Giedraitienė

2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės ataskaitos parengimas ir pristatymas administracijos posėdyje. Susitarimas dėl veiklos tobulinimo prioritetų.

2011 m. birželis

L.Giedraitienė

Plačiojo įsivertinimo rezultatai

Giluminio įsivertinimo rezultatai

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2010-2011 m.m.

 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing