TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Bendrosios nuostatos

 1. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Šiaulių „Juventos“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – „Juventos“ progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190532139.
 2. Progimnazijos istorija: 1971 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Šiaulių 12-oji vidurinė mokykla. 1999 m. mokyklai suteiktas „Juventos“ vardas. 2004 m. mokykla pertvarkyta į Šiaulių „Juventos“ pagrindinę mokyklą.
 3. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 4. Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 5. Progimnazijos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.
 6. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT – 76295 Šiauliai.
 7. Progimnazijos buveinė – P. Višinskio g. 16, LT – 77155 Šiauliai.
 8. Progimnazijos neformaliojo muzikinio ugdymo skyriaus buveinė – P. Višinskio g. 16, LT-77155 Šiauliai.
 9. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Mokyklos tipas – progimnazija.
 11. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla. Kitos progimnazijos paskirtys – muzikinio ugdymo mokykla.
 12. Mokymo kalba – lietuvių.
 13. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 14. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
 15. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:
  1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas (5 – 8 kl.), kodas 85.31.10;
  2. kitos švietimo veiklos rūšys:
   1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
   2. pradinis ugdymas (1 – 4 kl.), kodas 85.20;
   3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
   4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
   5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
   6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
 16. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

Progimnazija išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 9201).

Progimnazijoje vykdomos mokinių bei jų tėvų laisvai pasirinktos neformaliojo švietimo programos:

 1. Pradinio (trukmė – 4 metai, 1 – 4 kl.) ir pagrindinio (trukmė 4 – metai, 5 – 8 kl.). muzikinio ugdymo programos, suteikiančios galimybę įgyti grojimo muzikos instrumentu kompetenciją.
 2. Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (be individualių pamokų) 1-8 kl., suteikianti galimybę ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius dainuojant, šokant, muzikuojant.
 3. Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis), skirta mokyklą baigusiems moksleiviams.
 4. Kitas programas mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content