TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Metodinė taryba

ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS NUOSTATAI

Metodinė taryba (MT)progimnazijoje veikianti grupė, sudaryta iš metodinės tarybos pirmininko, metodinių grupių pirmininkų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir direktoriaus, organizuojanti ir koordinuojanti metodinių grupių veiklą, svarstanti ir teikianti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio kaitos.

Metodinės tarybos veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės tarybos  veiklos uždaviniai:

 1. Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
 2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, skatinti dalintis gerąja pedagogine patirtimi.

Metodinės veiklos principai:

 1. Metodinės grupės nariai – mokykloje veikiančios mokytojų grupės, sudarytos pagal ugdymo sritį ar dalyką, pedagogai.
 2. Metodinei grupei vadovauja metodinės grupės pirmininkas, kurį 2 mokslo metams renka metodinės grupės nariai dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Metodinės grupės pirmininką įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
 3. Metodinės grupės sekretorių 2 mokslo metams renka metodinės grupės nariai dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 4. Progimnazijos metodinės tarybos nariai – metodinių grupių pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktorius.
 5. Progimnazijos metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas, kurį mokytojai išrenka 2 mokslo metams. Metodinės tarybos pirmininkas turi būti aktyvus pedagogas, turėti mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Metodinės tarybos pirmininkas nebūtinai turi būti metodinės grupės pirmininku.
 6. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Progimnazijos metodinė taryba tvirtinama direktoriaus įsakymu.
 7. Metodinės tarybos sekretorių 2 mokslo metams renka metodinės tarybos nariai dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 8. Metodinės grupės, Metodinės tarybos susirinkimus inicijuoja jų pirmininkai ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Susirinkimus gali inicijuoti progimnazijos administracija.
 9. Metodinės grupės, Metodinės tarybos susirinkimuose gali dalyvauti kiti mokytojai/specialistai.
 10. Metodinės grupės, metodinės tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei yra vienodas balsų skaičius, lemia pirmininko balsas.

2023-2024 mokslo metai

Metodinės tarybos pirmininkė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Lina Tomanaitė

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė

Metodinių grupių pirmininkai ir jų koordinatoriai:

Nr.Metodinė grupėMetodinės grupės pirmininkasMetodinės grupės koordinatorius
1.Lietuvių kalbos mokytojai (LT)Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina TomanaitėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė    
2.Matematikos, informacinių technologijų, gamtos, socialinių mokslų mokytojai (MIGS)Mokytoja metodininkė Stanislava Kliminskienė
3.Užsienio kalbų mokytojai (UŽK)Anglų kalbos mokytojas Justinas JakubauskasDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
4.Dailės, dorinio, fizinio ugdymo, technologijų, žmogaus saugos mokytojai (DDFTS)Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Sabaliauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Ančerevičiūtė
5.Pradinių klasių mokytojai (PR)Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija DirginčienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė
6.Muzikos mokytojai (MZ)Muzikos mokytoja metodinkė Živilė SitnikienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Juodpusienė

2022-2023 mokslo metai

Metodinės tarybos pirmininkė – matematikos mokytoja metodininkė Vaida Pozniakovienė

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė

Metodinių grupių pirmininkai ir jų koordinatoriai:

Nr.Metodinė grupėMetodinės grupės pirmininkasMetodinės grupės koordinatorius
1.Lietuvių kalbos mokytojai (LT)Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina TomanaitėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė    
2.Matematikos, informacinių technologijų, gamtos, socialinių mokslų mokytojai (MIGS)Mokytoja metodininkė Stanislava Kliminskienė
3.Užsienio kalbų mokytojai (UK)Anglų kalbos mokytojas Justinas JakubauskasDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
4.Dailės, dorinio, fizinio ugdymo, technologijų, žmogaus saugos mokytojai (DDFTS)Dailės mokytoja metodininkė Asta Lendzbergienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Ančerevičiūtė
5.Pradinių klasių mokytojai (PR)Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija DirginčienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė
6.Muzikos mokytojai (MZ)Muzikos mokytoja metodinkė Edita ŠliauterienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Juodpusienė

2021-2022 mokslo metai

Metodinės tarybos pirmininkė – matematikos mokytoja metodininkė Vaida Pozniakovienė

Metodinės tarybos sekretorė – vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Ričkuvienė

Metodinės tarybos veiklos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė

Metodinių grupių pirmininkai ir jų koordinatoriai:

Nr.Metodinė grupėMetodinės grupės pirmininkasMetodinės grupės koordinatorius
1.Lietuvių kalbos mokytojai (LT)Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina TomanaitėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė    
2.Matematikos, informacinių technologijų, gamtos, socialinių mokslų mokytojai (MIGS)Mokytoja metodininkė Stanislava Kliminskienė
3.Užsienio kalbų mokytojai (UK)Anglų kalbos mokytojas Justinas JakubauskasDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė
4.Dailės, dorinio, fizinio ugdymo, technologijų, žmogaus saugos mokytojai (DDFTS)Dailės mokytoja metodininkė Asta Lendzbergienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Ančerevičiūtė
5.Pradinių klasių mokytojai (PR)Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aurelija DirginčienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Dauliuvienė
6.Muzikos mokytojai (MZ)Muzikos mokytoja metodinkė Edita ŠliauterienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Juodpusienė

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content