TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Teisės aktai

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Geros mokyklos koncepcija
Šiaulių miesto
vaiko asmenybės ūgties koncepcija
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
Darbo tvarkos taisyklės
ŠMSM pedagogams

Programos:
Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa