TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokyklos istorija

Savo duris mokykla pirmą kartą atvėrė 1971 metais. Anksčiau ji buvo žinoma, kaip Šiaulių miesto 12-oji vidurinė, tačiau 1999/2000 mokslo metais mokiniai ir mokytojai jai išrinko naują pavadinimą ir ji tapo „Juventos” vidurine mokykla.

Mūsų mokyklą visada garsino muzika. Įsikūrus mokyklai su sustiprintu muzikiniu lavinimu, už muzikų metodinį darbą buvo atsakingi mokytojai Tania ir Juozas Lygutai, Genutė Jaseliūnienė, Algirdas Gumuliauskas ir Nijolė Valužienė. Metodinis muzikos mokytojų darbas ir visa pedagoginė veikla yra skatinama mokyklos įkūrėjų T. ir J. Lygutų, E.Balčyčio, Vl.Kazlausko, A.Gužaitytės idėjų – muzikiniu lavinimu ugdyti visapusiškai harmoningą asmenybę, būti pavyzdžiu Lietuvoje ir už jos ribų.

Iki 8-ojo dešimtmečio pabaigos mokykla buvo eksperimentinė. Muzikos mokytojų veikla pamokinės bei meninės raiškos kolektyvuose visada buvo miesto, respublikos, užsienio mokslininkų, teoretikų-metodistų, muzikos mokytojų praktikų bei kitų suinteresuotų svečių dėmesyje.

Didžiulė atsakomybė ir rūpesčiai teko pirmąjį dešimtmetį dirbusiems muzikos mokytojams J. ir T. Lygutams, Vl.Kazlauskui, prof.E.Balčyčiui, E.Motuzienei, N.Valužienei, Č. ir G. Jaseliūnams, R.Gumuliauskienei. Mokytojai patys rengėsi muzikos kabinetus, permontavo stalus, gamino vaizdines priemones (klaviatūras, dermės laipsnių kopetėles, ritmines ir melodines lenteles), patys gamino skudučius, kaupė muzikos įrašus, sudarinėjo plokštelių kartotekas, dainų rinkinius 1-8 klasėms, prižiūrėjo ir taisė labai trapius ir netobulus, muzikavimui naudojamus mažus akordeonėlius. Ypač daug nuoširdaus darbo pareikalavo 225 ir 205 kabinetų su pakylomis, stacionarine įranga, įkūrimas. Su gilia pagarba ir meile visi prisimename jau nesančio mūsų gretose Č.Jaseliūno pagalbą visiems besikuriantiems kabinetams, bei jo pasiaukojantį darbą, rengiant 225 ir 205 kabinetus. Pirmieji muzikos mokytojai patys ruošė programas, sudarinėjo teminius išplanavimus sustiprintam muzikiniam lavinimui. Šie darbai buvo nuolatos tobulinami ir atnaujinami.

Vyresnių klasių programų ir išplanavimų sudarymu, egzaminų klausimų paruošimu nulatos rūpinosi mokytojos N.Valužienė ir T.Lygutienė. Nuo 1978 metų mokykloje leidžiamas muzikinis stendas, pažymintis didžiųjų muzikų (kompozitorių, atlikėjų) sukaktis, jų kūrybinį palikimą, koncertinę veiklą Šiauliuose ir respublikoje. Jo leidimu nuolatos rūpinasi N.Valužienė.

Ilgą laiką mokykla buvo profesoriaus E.Balčyčio metodikos, jo sukurtų programų realizavimo centras. Muzikos mokytojai, dirbdami profesoriaus metodika, nuoširdžiai ir atsakingai dalinosi darbo patirtimi su Šiaulių m. ir visos respublikos muzikos mokytojais, inspektoriais. Atviras muzikos pamokas, užsiėmimus-koncertus rodėme kiekvienais metais mūsų mokykloje rengiamuose Šiaulių miesto , kitų respublikos miestų ir rajonų metodiniuose seminaruose, respublikinėse ir visasąjunginėse konferencijose. Pravesta virš 300 atvirų muzikos pamokų. Daugiausiai prie jų prisidėjo T. ir J. Lygutai, N.Valužienė ir E.Motuzienė. Kiekvienas susitikimas su svečiais visada buvo „vainikuojamas” koncertais. Juose daugiausiai dalyvavo kolektyvai, vadovaujami mokytojų R. ir A. Gumuliauskų, J.Lyguto, G. ir Č.Jaseliūnų, E.Motuzienės, N.Valužienės, V.Juodpusienės, L.Stankuvienės, A.Kalinčiko. Mūsų mokykloje iki 1994 m. buvo organizuojami respublikiniai muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose savo pranešimus skaitė J. ir T. Lygutai, N.Valužienė, praktinius užsiėmimus vedė R.Gumuliauskienė ir E.Motuzienė.

1980 m. Maskvos centrinės TV režisierius Vladimiras Levinas, domėdamasis Šiaulių miesto muzikiniu gyvenimu, sukūrė dokumentinį filmą „Daina lieka su žmogumi”. Šiame filme buvo panaudoti muzikos pamokų, vedamų mokytojų E.Motuzienės, N.Valužienės, J.Lyguto, fragmentai. 1982 m. tas pats režisierius sumontavo dar vieną dokumentinį filmą, skirtą užsienio turistams, apie buvusios Tarybų Sąjungos mokytojų darbą. Filmui medžiagą ruošė ir filmavo Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) kinematografai. Šiame filme buvo rodomos mūsų muzikos mokytojų N.Valužienės ir J.Lyguto vedamos muzikos pamokos. Nuoširdžiu darbu ir gerais rezultatais mokyklos muzikos mokytojai daug kartų įtikino Švietimo ministeriją, jos vizitatorius ir visus apsilankiusius svečius. 9-ame dešimtmetyje panašaus profilio mokyklų buvo įteisinta ministerijos ir kituose respublikos miestuose, rajonuose. Daugelyje jų šiandien naudojamasi E.Balčyčio metodika, mokymo programos sudaromos remiantis mūsų darbo patirtimi, darbo planais ir programomis.

Apie muzikos mokytojų darbo įvertinimą šiandien byloja ir mokytojų vardai. Šiandien ir jauni mokytojai kelia kvalifikaciją, ruošdamiesi atestacijai, aktyviai dalyvauja respublikiniuose seminaruose, konferencijose.

Muzikiniai laimėjimai – tai atsidavusių darbui muzikos mokytojų nuopelnas. Labiausiai nusipelnę iš jų – T.Lygutienė, J.Lygutas, G.Jaseliūnienė, V.Kazlauskas, Č.Jaseliūnas, N.Valužienė, R.Gumuliauskienė, A.Gumuliauskas, E.Motuzienė, V.Juodpusienė, L.Stankuvienė.

Mokykla išugdė nemažai dainininkų, muzikantų, aktorių. Tai Gintarė Skėrytė,  Jolanta Stanelytė,   Ilona Balsytė,  Darius Auželis, Vida Taurinskaitė-Rukšienė,  Kristina Zmailaitė,  Deividas Staponkus,   Ramūnas Urbietis, Elena Kalvaitytė -Vitkauskienė, Milda Baronaitė,   Beata Ignatavičiūtė, Martynas Levickis.

Istorija mena šiuos žmones, vadovavusius 12-ajai, o šiandien – jau „Juventos” vidurinei mokyklai:

 • Vladas Kazlauskas (1971 m. – 1972 m. lapkritis)
 • Gužaitytė Aldona (1972 m. – 1984 m.)
 • Savickas Kęstutis (1984 m. – 1990 m.)
 • Civilka Eugenijus (1990 m. – 1994 m. lapkritis)
 • Girčius Vytautas (1994 m. – 2019 m.))
 • Dinara Vitkuvienė (2019 m. lapkritis – 2020 m. spalis)
 • Rita Tamašauskienė (2020 m. spalis)


Ilgiausiai direktoriaus pavaduotojais dirbo:

 • E.Pociūtė (1972 m. – 1993 m.)
 • A.Petraitytė (1980 m. – 1992 m.)
 • A.Gumuliauskas (1986 m. – 1995 m.)
 • G.Jaseliūnienė (1980 m. – 1985 m.)


Renginiai, skirti mokyklos 40- mečiui

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content