TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas vykdomas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nauja redakcija, patvirtinta 2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-436 (toliau – tvarkos aprašas).

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo  ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas,  žemėlapis.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujama teritorija

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą.

Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija , kuri vadovaujasi veiklos reglamentu, paskirstymo į klases kriterijais.

Formuojant pirmąsias klasesnumatomos ugdymo kryptys:

 • muzikinio ugdymo (muzikos mokyklos programa),
 • meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo (liaudies šokio programa)
 • bendrojo ugdymo (gabiesiems mokiniams bus siūloma lankyti matematinės – loginės krypties, šachmatų užsiėmimus- STEM).

Norintiems  lankyti muzikinio ugdymo klases, vadovaujantis tvarkos aprašu, vykdoma specialiųjų gebėjimų patikra.

Pastaba: 

 • instrumentų pristatymas – vasario 23 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje. Lauksime tėvelių su būsimais pirmokais;
 • muzikiniai gebėjimai bus tikrinami balandžio 4, 5 d., todėl, norintys lankyti klases su muzikiniu ugdymu, suskubkite prašymus registruoti iki kovo 31 d.

Prašymai į 1, 5 klases priimami nuo 2023 kovo 1 dienos per e. sistemą (bus aktyvi kovo 1 d. 8.00 val.).

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą tiesiogiai, ne per e. sistemą.

Nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. – prašymų pateikimo terminas, norintiems pasinaudoti pirmumo teise:

 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Nuo gegužės 20 d. pradedamas priėmimas į laisvas vietas (pagal Tvarkos aprašo 45 punktą).

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 15 d.;
 • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
 • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Priėmimas į 2-4 ir 6-8 klases (laisvos vietos – skelbiamos https://www.siauliai.lt/page/view/1023), dokumentai priimami tiesiogiai, ne per e.sistemą.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

 1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 5 klasę) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).

Prašymo forma, priimant į 2-4, 6-8 klases);

Prašymai ir dokumentai priimami mokyklos raštinėje (117 kab.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka – 12.00 – 12.30 val. arba elektroniniu paštu juv.rast@gmail.com. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jis turi būti pasirašytas galiojančiu elektroniniu parašu.

Atsakingas asmuo: raštinės administratorė Sigita Šemiotienė

Mokyklos adresas: P. Višinskio 16. Šiauliai. Tel. +370 (667)19366

Šiaulių „Juventos“ progimnazija