TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas vykdomas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nauja redakcija, patvirtinta 2023 m. sausio 21 d. Nr. T-472 (toliau – tvarkos aprašas).

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo  ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujama teritorija.

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – https://www.siauliai.lt/lt/page/view/228

Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija , kuri vadovaujasi veiklos reglamentu, paskirstymo į klases kriterijais.

Formuojant pirmąsias klasesnumatomos ugdymo kryptys:

  • muzikinio ugdymo (muzikos mokyklos programa),
  • meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo (liaudies šokio programa)
  • bendrojo ugdymo (gabiesiems mokiniams bus siūloma lankyti matematinės – loginės krypties, šachmatų užsiėmimus- STEM).

Prašymai priimami per e. sistemą (bus aktyvi nuo kovo 1 d. 8.00 val.).:

  • į  specializuoto (muzikinio) ugdymo klases –  kovo 1 – 10 d.
  • į bendrosios paskirties klases pagal aptarnaujamą teritoriją – balandžio 1 – 20 d.
  • Į laisvas vietas – gegužės 1 – 31 d.

Norintiems  lankyti muzikinio ugdymo klases, vadovaujantis tvarkos aprašu, vykdoma specialiųjų gebėjimų patikra.

Pastaba dėl specialiųjų gebėjimų patikros: 

  • 1 kl. mokinių  muzikiniai gebėjimai bus tikrinami kovo 18 d. (pamokėlės: 15.00-16.20 val.), 19 d. (klausos patikrinimas: 15.00 – 17.00 val.). Suskubkite prašymus registruoti iki kovo 8 d.
  • 5 kl. mokinių muzikinių kompetencijų vertinimas vyks kovo 20 d., 16.00 val.
  • Muzikos instrumentų pristatymas – gegužės 8 d. 17.30 val. mokyklos aktų salėje. Lauksime tėvelių su būsimais pirmokais.

Priėmimas į 2-4 ir 6-8 klases (esant laisvų vietų):

 dokumentai priimami tiesiogiai, ne per e.sistemą. (laisvos vietos – skelbiamos https://www.siauliai.lt/page/view/1023),

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų/globėjų/rūpintojų);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 5 klasę) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).

Prašymo forma, priimant į 2-8 klases

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje (117 kab.) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val., pietų pertrauka – 12.00 – 12.30 val. arba elektroniniu paštu juv.rast@gmail.com. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jis turi būti pasirašytas galiojančiu elektroniniu parašu.

Atsakingas asmuo: raštinės administratorė Sigita Šemiotienė

Mokyklos adresas: P. Višinskio 16. Šiauliai. Tel. +370 (667)19366

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content