TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas vykdomas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nauja redakcija, patvirtinta 2021 m. vasario 4 d. Nr. T-33 (toliau – tvarkos aprašas).

Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija , kuri vadovaujasi veiklos reglamentu, paskirstymo į klases kriterijais.

Prašymai į pirmąsias ir penktąsias klases priimami nuo 2022 kovo 1 dienos.

Nuo kovo 1 d. iki gegužės 10 d. – prašymų pateikimo terminas, norintiems pasinaudoti pirmumo teise:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Asmenys, turintys pirmumo teisę, nepateikę prašymų iki gegužės 10 d., jos netenka.Nuo gegužės 20 d. pradedamas priėmimas į laisvas vietas (pagal Tvarkos aprašo 31 punktą).

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
  • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose;

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo  ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašasžemėlapis.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujama teritorija