TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į mokyklą

Priėmimas vykdomas vadovaujantis  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO nauja redakcija, patvirtinta 2022 m. vasario 3 d. Nr. T-16 (toliau – tvarkos aprašas).

Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija , kuri vadovaujasi veiklos reglamentu, paskirstymo į klases kriterijais.

Formuojant pirmąsias klasesnumatomos ugdymo kryptys:

  • muzikinio ugdymo (muzikos mokyklos programa),
  • meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo (liaudies šokio programa)
  • bendrojo ugdymo (gabiesiems mokiniams bus siūloma lankyti matematinės – loginės krypties, šachmatų užsiėmimus- STEM).

Norintiems  lankyti muzikinio ugdymo klases, vadovaujantis tvarkos aprašu, vykdoma specialiųjų gebėjimų patikra.

Pastaba: muzikiniai gebėjimai bus tikrinami balandžio 4, 5 d., todėl, norintys lankyti klases su muzikiniu ugdymu, suskubkite prašymus registruoti iki kovo 31 d.

Prašymai į pirmąsias klases priimami nuo 2022 kovo 1 dienos per e. sistemąDėmesio: pasirinkus specializuoto ugdymo krypties programą ir pamačius įrašą – prašymas negali būti patvirtintas, nes nebėra laisvų vietų, prašome reaguoti ramiai, mes matome jūsų pasirinkimą, kviesime į klausos patikrinimą. Sistemą bus bandoma tobulinti)

Pastaba: elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

Nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. – prašymų pateikimo terminas, norintiems pasinaudoti pirmumo teise:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

Nuo gegužės 20 d. pradedamas priėmimas į laisvas vietas (pagal Tvarkos aprašo 42 punktą).

Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
  • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklą iki balandžio 15 d.;
  • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys Šiaulių mieste registruoti vaikai (mokiniai);
  • kitose savivaldybėse registruoti mokiniai, kurie tais einamaisiais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo  ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas,  žemėlapis.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujama teritorija

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą ne per E-sistemą (prašymo forma).

Telefonas pasiteiravimui – 8(667)19366, el. paštas: juv.rast@gmail.com

Raštinės darbo laikas: 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka – 12.00 – 12.30 val.