TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Vizija, misija, vertybės

„Juventa“ – muzika, tiesa, šviesa“ (žodžiai iš „Mokyklos dainos“).

Muzika

Šiaulių „Juventos“ mokykla, įkurta 1971 metais, – pirmoji bendrojo lavinimo mokykla Lietuvoje su sustiprintu muzikiniu ugdymu. „Juventa“ – muzikos vadovėlių, metodikos kūrimo ir sklaidos centras. Mokykla atvira miesto, šalies, užsienio muzikos specialistams ir svečiams: vedamos atviros muzikos pamokos, organizuojami seminarai, renginiai, koncertai, vykdomi projektai, įvairios programos. Šiaulių „Juventos “ mokykla – dainuojanti mokykla. Chorai, vokaliniai ansambliai, solistai – nuolatiniai Lietuvos Dainų švenčių, respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių dalyviai ir nugalėtojai.

2004 m. rugsėjo mėnesį „Juventa“ tapo muzikos mokykla. Kasmet pagal muzikinio ugdymo programas joje mokosi apie 600 mokinių, dirba apie 30 muzikos mokytojų.

Mokiniai gali rinktis įvairias muzikinio ugdymo programas: pradinio ir pagrindinio (solfedžio, meninė raiška, instrumentas; 5 – 6 pamokos per savaitę), kryptingo meninio ugdymo (solfedžio, meninė raiška; 4 pamokos per savaitę). Sudarytos sąlygos toliau muzikuoti mokyklą baigusiems mokiniams.

Muzikinės raiškos pasiūla – chorai, vokaliniai, instrumentiniai (gitaristų, akordeonistų, liaudies instrumentų, smuikininkų, fleitininkų) ansambliai, solinis dainavimas.

Muzikos instrumentų pasirinkimo galimybė: fortepijonas, smuikas, akordeonas, gitara, kanklės, elektroninis klavišinis instrumentas, skersine ir išilginė fleita.

Tiesa (bendruomenės narių vertybės)

Savigarba ir pagarba kitiems: save gerbiantis žmogus gerbia ir kitus. Kontroliuodamas savo elgesį, emocijas, laikydamasis susitarimų, jis rodo pavyzdį. Ši vertybė būtina siekiant išsikeltų tikslų įgyvendinimo, tikintis sėkmės, kuriant saugią, tolerantišką, bendruomenišką aplinką.
Poreikis tobulėti, nuolatinis mokymasis: pagrindinis mokyklos uždavinys – sužadinti norą tobulėti, būti atviru naujovėms, tenkinti įvairius šiuolaikinio ugdymo(si) poreikius.
Bendravimas ir bendradarbiavimas: mokykla – tai bendruomenė, kurioje mokomasi dirbti komandoje, būti empatišku, tolerantišku, paslaugiu, kultūringu. Bendravimas ir bendradarbiavimas padeda greičiau pasiekti geresnių rezultatų mokantis ir dirbant, gerina mikroklimatą.
Saugi ir maloni mokyklos aplinka, jos tausojimas ir puoselėjimas: saugumo jausmas, graži, tvarkinga, patogi, kūrybiškumą žadinanti mokyklos aplinka palankiai nuteikia darbui. Visi bendruomenės nariai atsakingi už mokyklos aplinkos tausojimą ir puoselėjimą.
Atsakomybė už savo jausmus ir poelgius: Mokant(is) būti laisvais, savarankiškais, turime mokyti(s) ir atsakingumo (uolumo, darbštumo, drausmingumo, sąžiningumo, pareigingumo, stropumo). Atsakingumo už pareigų atlikimą ir veiksmus (arba neveikimą) tikimasi iš visų bendruomenės narių, jų grupių ir pačios institucijos. Atsakomybė – dorybingo, brandaus charakterio savybė, kuri skatina rūpestingai siekti prasmingų tikslų ir teigiamų veiklos rezultatų.
Šviesa

Mokykla vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I-os pakopos, neformalaus muzikinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo, specialiųjų poreikių (adaptuotas, modifikuotas) programas.

Siekdama ugdymo turinio dermės, tęstinumo ir perimamumo, mokykla 2003 m. pasirašė jungties sutartį su Šiaulių J.Janonio gimnazija ir 2006 m. bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių konservatorija (dabar – Šiaulių S.Sondeckio konservatorija).

Misija

Formuojant vertybines nuostatas, ugdyti mokinį, suteikiant bendrąjį pradinį, pagrindinį ir neformalųjį muzikini išsilavinimą.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content