TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Muzikinių gebėjimų patikrinimo tvarka

PATVIRTINTA
Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. vasario 24d.
įsakymu Nr. V-53

VAIKŲ, KETINANČIŲ MOKYTIS MUZIKINIO UGDYMO KRYPTIES KLASĖSE, SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Vaikų, ketinančių mokytis pirmosiose muzikinio ugdymo krypties klasėse, specialiųjų gebėjimų patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarka) parengtas vadovaujantis ,,Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-33.

2. Tvarka reglamentuoja muzikinės klausos patikrinimo vykdymą vaikams, ketinantiems mokytis Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos pirmose klasėse pagal specializuoto muzikinio ugdymo  programą.

3. Priimant vaiką į pirmąją pradinio muzikinio ugdymo programos klasę, vykdomas šių gebėjimų patikrinimas:

3.1. Dainos dainavimas. Vaikas turi be instrumentinio pritarimo padainuoti savo pasirinktą arba per muzikos pamoką išmoktą nesudėtingą dainą (pvz. „Jurgelis meistrelis“, „Vijo lizdą pelėda“, „Du gaideliai“).

3.2. Muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojos pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus.

3.3. Melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4–6 garsų melodijas.

3.4. Ritminis pajautimas. Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2–4 taktų ritminius darinius (ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos ir pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).

3.5. Koordinacija. Vaikas turi pakartoti nesudėtingus ritmus, kuriuose į plojimą delnais yra įterptas spragsėjimas, beldimas, trepsėjimas ir t. t.

4. Patikrinimas vykdomas einamųjų metų balandžio mėnesį:

4.1. Pandemijos metu, atsižvelgiant į karantino sąlygas, patikra organizuojama nuotoliniu būdu.

4.2. Pandemijos metu, atlaisvinus karantiną, organizuojama „gyva“ patikra, laikantis visų COVID – 19 ligos saugumo reikalavimų.

5. Muzikinių gebėjimų patikrinimą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

6. Apie priimtus / nepriimtus vaikus į muzikinio ugdymo krypties klases, tėvai/globėjai informuojami ne vėliau, kaip iki balandžio 15d.

­­­­­­­­­­­­­_____________________________

SUDERINTA

Švietimo skyriaus vedėja

Edita Minkuvienė

2021