TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Visos dienos mokyklos grupė

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškam, įtraukiam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam vaikų ugdymui(si) visą dieną saugioje aplinkoje, plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų, stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dermę.

Mokykloje veikia visos dienos mokyklos grupė 1-2 klasių mokiniams. Išsamesnė informacija –  Šiaulių „Juventos” progimnazijos visos dienos mokyklos grupės tvarkos apraše (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas), Šiaulių miesto savivaldybės tvarkos apraše.