TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Šiaulių „Juventos“ progimnazijos kanalu

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris pilnametis asmuo, kurį su progimnazija sieja darbo arba sutartiniai santykiai.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti progimnazijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) direktoriaus įsakymu yra paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irmunda Barkienė (informaciją pranešti el. paštu skaidrumas@juventa.lt , +37065762268, 310 kab.).

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus progimnazijoje vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į progimnaziją jos oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu P. Višinskio g. 16, Šiauliai, 310 kab.;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu progimnazijai adresu P. Višinskio g. 16, LT – 77155, Šiauliai. Siunčiant pranešimą paštu, po progimnazijos pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai”. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą progimnazijos elektroninio pašto adresu skaidrumas@juventa.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Progimnazijos vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato (dokumentas ruošiamas).

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos.

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius progimnazijoje, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą progimnazijoje, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • el. paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę (http://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/9);
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content