TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Muzikinio ugdymo planas

Muzikinio ugdymo planas 2023-2024 m.m.

Neformaliojo muzikinio ugdymo programos 2023 – 2024 m. m.

Muzikinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokinių muzikinio ugdymosi (gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, saviraiška) poreikių tenkinimui pagal moksleivių bei jų tėvų laisvai pasirinktas ugdymosi programas:

  • pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę įgyti grojimo muzikos instrumentu kompetenciją,
  • meninės saviraiškos neformalaus ugdymo, suteikiančio galimybę ugdyti saviraiškos įgūdžius, dainuojant, muzikuojant, šokant meniniuose kolektyvuose.
  • profesinės linkmės muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę gabiems ir itin gabiems mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus,
  • meninės saviraiškos meno kolektyvuose, sudaro sąlygas baigusiems mokyklą mokiniams toliau plėtoti įgytus meninės raiškos gebėjimus.

Pradinio muzikinio ugdymo programa (trukmė – 4 metai, 1 – 4 kl.).

Tikslas – nuosekliai ir sistemingai perteikti muzikos teorijos žinias, susipažinti su pasirinkto instrumento technika, ir, plėtojant meninę saviraišką, formuoti dainavimo, muzikavimo įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 1ab, 2ab, 3ab, 4ab klasės (179 mok.). 

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (trukmė 4 – metai, 5 – 8 kl.).

Tikslas – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus; išmokyti groti pasirinktu instrumentu, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, siekti tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

Pagal šią programą mokosi 5ab, 6ab, 7ab, 8ab klasės (173 mok.). 

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa

Tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Pagal šią programą mokosi 63 mokiniai.

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa (trukmė 1-8 metai, 1-8 kl.).

Tikslai – suteikti muzikos rašto ir kultūros pažinimo pagrindus, suformuoti solfedžiavimo įgūdžius; per dainavimą, šokį, muzikavimą kolektyvuose ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 1c, 2c, 3c, 6c, 7c, 8c klasės (124 mok.).

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo su individualiomis pamokomis programa

Tikslas – patenkinti moksleivių poreikius tęsti muzikinę veiklą, sudaryti galimybes išreikšti save per meninę saviraišką dainuojant solo, muzikuojant pasirinktu instrumentu. Pagal šią programą lavinasi mokyklą baigę mokiniai, norintys toliau dainuoti, dalyvauti atlikėjiškoje veikloje. Mokosi 17 mokinių.

Baziniu mokyklos kursu laikomos pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, kurias pabaigus, mokinys gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą (kodas 9201).
Kitas programas mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content