TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Muzikinio ugdymo planas

Muzikinio ugdymo planas 2020-2021 m.m.

Neformaliojo ugdymo programos
2020 – 2021 m. m.

Muzikinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokinių muzikinio ugdymosi (gabumų ir kūrybiškumo atskleidimas, saviraiška) poreikių tenkinimui pagal moksleivių bei jų tėvų laisvai pasirinktas ugdymosi programas:

  • pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę įgyti grojimo muzikos instrumentu kompetenciją,
  • meninės saviraiškos neformalaus ugdymo, suteikiančio galimybę ugdyti saviraiškos įgūdžius, dainuojant, muzikuojant, šokant meniniuose kolektyvuose.
  • profesinės linkmės muzikinio ugdymo, suteikiančio galimybę gabiems ir itin gabiems mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus,
  • meninės saviraiškos meno kolektyvuose, sudaro sąlygas baigusiems mokyklą mokiniams toliau plėtoti įgytus meninės raiškos gebėjimus.

Pradinio muzikinio ugdymo programa (trukmė – 4 metai, 1 – 4 kl.).

Tikslas – nuosekliai ir sistemingai perteikti muzikos teorijos žinias, susipažinti su pasirinkto instrumento technika, ir, plėtojant meninę saviraišką, formuoti dainavimo, muzikavimo įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 1ab, 2ab, 3ab, 4ab klasės (162 mok.). Plačiau…

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (trukmė 4 – metai, 5 – 8 kl.).

Tikslai – lavinti muzikinę (melodinę, harmoninę, ritminę) klausą, atmintį, intonaciją, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus; išmokyti groti pasirinktu instrumentu, plėtoti individualaus ir kolektyvinio muzikavimo saviraiškos galimybes, siekti tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.
Pagal šią programą mokosi 5ab, 6abd, 7ab, 8abc klasės (182 mok.). Plačiau…

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa

Tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams plėtoti ryškius muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti muzikinę, asmeninę, socialinę ir kitas kompetencijas. Pagal šią programą mokosi 69 mokiniai.

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa (trukmė 1-8 metai, 1-8 kl.).

Tikslai – suteikti muzikos rašto ir kultūros pažinimo pagrindus, suformuoti solfedžiavimo įgūdžius; per dainavimą, šokį, muzikavimą kolektyvuose ugdyti meninės saviraiškos įgūdžius.
Pagal šią programą mokosi 3c, 4c, 5c, 6ab, 7c, 8ab klasės (141 mok.). Plačiau …

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo su individualiomis pamokomis programa

Tikslas – patenkinti moksleivių poreikius tęsti muzikinę veiklą, sudaryti galimybes išreikšti save per meninę saviraišką dainuojant solo, muzikuojant pasirinktu instrumentu, šokant liaudies šokius. Pagal šią programą lavinasi mokyklą baigę mokiniai, norintys toliau dainuoti, dalyvauti atlikėjiškoje veikloje. Mokosi 15 mokiniai.

Baziniu mokyklos kursu laikomos pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programos, kurias pabaigus, mokinys gauna neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą (kodas 9201).
Kitas programas mokykla siūlo atsižvelgdama į moksleivių poreikius, gebėjimus ir brandą.


Pradinio muzikinio ugdymo programa

(fortepijonas, smuikas, akordeonas, gitara, kanklės, išilginė fleita, skersinė fleita, mušamieji, elektroninis instrumentas, skrabalai)

Mokomieji dalykaiUgdymo trukmė, klasė, valandų skaičius
 Branduolio:1 kl.2 kl.3 kl.4 kl.
Muzikavimas (instrumentas)1111
Solfedžio2222
Muzikos istorija0000
Muzikos raiška: choras, ansamblis2222
Pasirenkamieji:    
Ansamblis0022
Antrasis muzikos instrumentas*000-10-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:555-85-8
Individualiems užsiėmimams111-21-2
Grupiniams užsiėmimams444-64-6

*Antrasis muzikos instrumentas skiriamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus arba tėvų rašytinius prašymus.

** valandų skirtumai: minimumas žymi branduolį (privalomi dalykai), maksimumas rodo valandas su pasirenkamaisiais (neprivalomais) dalykais.


Solfedžio. Tikslas – lavinti muzikinę klausą, integruojant solfedžio, muzikos kūrinių klausymo ir muzikos istorijos elementus.

Muzikos instrumentas. Mokinys susipažįsta su instrumento technika, meninės išraiškos priemonėmis, lavinami muzikavimo įgūdžiai.

  •  Mokiniui skiriama 1 val. per savaitę.

Ansamblinis muzikavimas. Tikslas – formuoti dainavimo įgūdžius, skatinti ir plėtoti meninę saviraišką.

  • 1 – 4 kl. mokiniai dainuoja jaunučių choruose, vokaliniuose ansambliuose.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa
(fortepijonas, smuikas, akordeonas, gitara, kanklės, išilginė fleita, skersinė fleita, elektroninis instrumentas)

Mokomieji dalykai / Ugdymo trukmė, klasė, valandų skaičius

Branduolio:5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikavimas (instrumentas)1110,5
Solfedžio2220
Muzikos istorija0002
Muzikos raiška: choras, ansamblis2222
Pasirenkamieji:    
Ansamblis1111
Antrasis muzikos instrumentas*0-10-100
Muzikos technologijos0000-1
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę**. Iš jų:5-75-75-64,5-6,5
Individualiems užsiėmimams1-21-210,5
Grupiniams užsiėmimams4-54-54-54-6

* antrasis muzikos instrumentas skiriamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus arba tėvų rašytinius prašymus.

** valandų skirtumai: minimumas žymi branduolį (privalomi dalykai), maksimumas rodo valandas su pasirenkamaisiais (neprivalomais) dalykais.

Solfedžio. Tikslai – nuosekliai ir sistemingai perteikti muzikos ir teorijos žinias, ugdyti muzikinę klausą (melodinę, harmoninę, ritminę), atmintį, intonaciją, lavinti mąstymą, kūrybiškumą; mokyti analizuoti muzikos kūrinius, jų savybes, išraiškos priemones, supažindinti su įvairių stilių, žanrų muzika.

Muzikos istorija. Tikslai – supažindinti su muzikos kūrinių formomis, išraiškos priemonėmis, muzikos žanrais, kompozitoriais, ugdyti detalaus muzikos suvokimo įgūdžius.

Muzikos instrumentas. Tikslas – išmokyti groti pasirinktu instrumentu, plėtoti muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Toliau tęsiamas mokymasis groti pradinėse klasėse pasirinktu muzikos instrumentu.

Ansamblinis muzikavimas. Tikslai – plėtoti kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, meno interpretacijos ir meninės saviraiškos įgūdžius, siekti demokratiškumo, tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.

  • Nuo 5 klasės mokiniai pasiskirsto po įvairius kolektyvus pagal instrumentą: fortepijonu, el. klavišiniais grojantys mokiniai lanko chorą, vokalinius ansamblius; smuiku, gitara, kanklėmis, fleita grojantys mokiniai lanko instrumentinius ansamblius (smuikininkų, gitaristų, liaudies instrumentų, išilginių fleitų). 

Muzikinio ugdymo profesinis modulis

(fortepijonas, smuikas, akordeonas, skersinė fleita, kanklės, mušamieji)

Mokomieji dalykai / Ugdymo trukmė, klasė, valandų skaičius

Branduolio:1kl.  2kl. 3kl. 4kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikavimas (instrumentas)12222220,5-1**
Solfedžio22222220
Muzikos istorija0 0 0 00002
Muzikos raiška: choras, ansamblis12222222
Pasirenkamieji:        
Ansamblis00221111
Antrasis muzikos instrumentas*000-10-10-10-100
Muzikos technologijos00000001
Vieno vaiko ugdymui skiriamos valandos per savaitę. Iš jų:466-96-96-86-86-74,5-7
Individualiems užsiėmimams122-32-32-32-320,5-1
Grupiniams užsiėmimams344-64-64-54-54-54-6

* antrasis muzikos instrumentas – fortepijonas, skiriamas styginiais instrumentais grojantiems mokiniams.** 8-oje klasėje  mokiniai tęsia pradėtą arba renkasi naują instrumentą (gitarą, akomponavimo pagrindus, mušamuosius).Grupių pamokos vyksta kartu su visais klasės mokiniais.

Grupių pamokos vyksta kartu su visais klasės mokiniais.


Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa

Mokomieji dalykai1kl.*  2*kl. 3kl. 4kl.5 kl.6 kl.7 kl.8 kl.
Muzikos pažinimas/muzika222222
Meninė raiška222222
Savaitinių valandų skaičius444444

* nėra meninės saviraiškos programos 1,2 klasėje

Meninės raiškos kryptys: 3 kl. – šiuolaikinis muzikavimas, 4 kl. – šiuolaikinis muzikavimas, 5 kl. – liaudies šokis, 6 kl. – liaudies šokis, 7 kl. – liaudies šokis,  8 kl. – liaudies šokis.