TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Muzikos dalykų pažangos vertinimas

Mokiniai per muzikos dalykų pamokas vertinami vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu bei Bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (dir. įsak. Nr. V-56, 2019-05-10); Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos dalykų pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašu (dir. Įsak. Nr. V-70, 2020 – 04 – 30).

Vertinimas 1–4  klasėse:

Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis (kontrolinis darbas, testas, išmokto muzikos kūrinio atsiskaitymas, kūrybinis darbas, skirtas mokinio pasiekimams ir pažangai patikrinti baigus dalyko programos dalį) ir apibendrinamasis vertinimas  pusmečio, metų pabaigoje.

Muzikos pažinimo, solfedžio, meninės raiškos, individualaus instrumento pusmečio mokinių pažanga fiksuojama pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrojoje programoje, elektroniniame dienyne, pasiekimų apskaitos suvestinėse įrašant apibendrintą mokinio pasiekimų lygį (aukštesnysis pagrindinis, patenkinamas). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

Vertinimas 5–8 klasėse:

Muzikinės programos (solfedžio, muzikos istorijos, meninės raiškos ir individualaus instrumento) dalykai vertinami pažymiu 10-ies balų sistema.

Meninės saviraiškos ir Muzikos mėgėjų  programos (liaudies šokis, šiuolaikinis muzikavimas, pasirenkamas instrumentas) dalykai vertinami įskaita.

Bendrojo ugdymo programos muzikos dalykas vertinamas įskaita.

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos muzikos dalykų pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content