TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Priėmimas į muzikinio ugdymo programas

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, vykdančios neformaliojo muzikinio ugdymo programas, mokinių priėmimo tvarkos aprašas

Mokiniai priimami mokytis pagal NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS:

1. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas: ketverių metų pradinio muzikinio ugdymo programą ir ketverių metų pagrindinio muzikinio ugdymo programą;

2. Meninės saviraiškos (nuo 7 iki 15 metų) neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, be individualių pamokų);

3. Muzikinės saviraiškos (nuo 15 iki 19 metų) ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, be individualių pamokų). Programą gali rinktis baigę aštuonias klases ir besimokantys kitose mokyklose mokiniai.

Perėjimas iš vienos muzikinio ugdymo programos į kitą vykdomas, atsižvelgiant į mokinio galimybes ir poreikius bei raštu pateiktus tėvų prašymus.

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ:

1. Į mokyklą priimami vaikai nuo 6 iki 19 m. amžiaus.

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į mokyklą, pateikia:

2.1. prašymą, kuriame nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data / asmens kodas, gyvenamoji vieta, tėvų / globėjų  telefonas;

2.2. programa, pagal kurią norėtų ugdytis vaikas.

3. Prašymai priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d.

4. Jei yra laisvų vietų, prašymai gali būti pateikiami ir mokiniai priimami per visus mokslo metus.

5. Mokinių priėmimą į Muzikinio ir meninio ugdymo programas vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Komisija.

6. Priimant mokinius į pirmas muzikinio ir meninio ugdymo klases atliekamas muzikinių duomenų patikrinimas: balsas, muzikinė klausa ir atmintis, ritmo pajautimas, koordinacija.

MUZIKINĖS KLAUSOS PATIKRINIMO SUDEDAMOSIOS DALYS:

• Dainelės dainavimas. Vaikas turi be instrumentinio pritarimo padainuoti savo pasirinktą arba per muzikos pamokėles išmoktą nesudėtingą dainelę (pvz. „Jurgelis meistrelis“, „Vijo lizdą pelėda“, „Du gaideliai“).

• Muzikos garso atkartojimas. Vaikas patogiame registre turi padainuoti mokytojos pianinu pagrotus ar balsu padainuotus garsus.

• Melodijos pakartojimas. Vaikas turi atkartoti pianinu pagrotas ar balsu padainuotas nesudėtingas 4 – 6 garsų melodijas.

• Ritminis pajautimas. Vaikas turi pakartoti mokytojo išplotus 2-4 taktų ritminius darinius (ketvirtinės, aštuntinės, šešioliktinės natos ir pauzės, taškuotas ritmas, sinkopės).

• Koordinacija. Vaikas turi pakartoti nesudėtingus ritmus, kuriuose į plojimą delnais yra įterptas spragsėjimas, beldimas, trepsėjimas ir t. t.

7. Į kitas muzikines klases, jei yra laisvų vietų, priimami mokiniai, pateikę pažymą apie pasiekimus panašaus ugdymo mokykloje. Individualiai pasirengusiems mokiniams organizuojamas muzikos žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimas.

8. Muzikinių gebėjimų patikrinimas, priimant į pirmas klases, organizuojamas pavasarį, iki gegužės 1d. Priimant į kitas klases gebėjimų patikrinimas organizuojamas iki einamųjų metų rugpjūčio 25 dienos.

9. Mokinių priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content