TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Mokestis už neformalųjį muzikinį ugdymą

Parengta pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-503 patvirtintą „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose teikiamas ugdymo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašą“  ir jo papildymą, patvirtintą 2020 m. gruodžio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 489.

ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 15 dienos.

Atlyginimas gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį:

• už I mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų spalio 31 d.;

• už II mokslo metų pusmetį įmoka turi būti sumokėta iki einamųjų metų kovo 31 d.;

• už ketvirtį įmoka turi būti sumokėta iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės mėnesio dienos.

Jei atlyginimas nemokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, mokyklos vadovas, informavęs mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus), gali išbraukti mokinį iš neformaliojo muzikinio ugdymo programos.

Atlyginimas nemokamas:

• mokinių vasaros atostogų metu;

• jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių.

• jei vaikas visą einamąjį mėnesį ar nepertraukiamai 4 savaites nelankė mokyklos dėl ligos ir pateikė tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.

• kai dėl Lietuvos respublikoje paskelbto karantino ir (ar) ekstremalios situacijos einamąjį mėnesį daugiau nei 10 darbo dienų privalomai sustabdomas ugdymo procesas

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

1. Gabiesiems mokiniams, atitinkantiems kriterijus:

laimėti tarptautiniai ir/ar respublikinių konkursai;

puikūs mokymosi rezultatai;

aktyvi koncertinė veikla mokykloje ir mieste.

2. Ugdytiniams iš šeimų, gaunančių socialinę pašalpą:

2.1. reikia pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus pažymą.

3. Ugdytiniams, kuriems nustatytas neįgalumas:

3.1. reikia pateikti prašymą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pažymą (Neįgalumo lygio pažyma) arba patvirtintą jo kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo.

4. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos mokesčio lengvatos, pristatomi pavaduotojui muzikiniam ugdymui (218 kab.) mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 20d.) arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.

5. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.

6. Už neformaliojo švietimo programas, papildančias pasirenkamąsias programas, lengvata netaikoma.

MOKESČIO DYDIS

2019 m. liepos 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-302 „Atlyginimo už Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą dydžių sąrašas“ Nustatytas atlyginimas už neformaliojo švietimo programas Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

• Pradinio muzikinio ugdymo programa – 15 Eur

• Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 15 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo (buvusi kryptingo) ugdymo programa (be individualių pamokų) – 8 Eur

• Meninės saviraiškos neformaliojo ugdymo programa (su individualiomis pamokomis, skirta gimnazijų mokiniams) – 18 Eur

• Neformaliojo švietimo programas papildančios pasirenkamosios programos:

Individuali programa (1 savaitinė val.) – 5 Eur

Grupinė programa (1 savaitinė val.) – 1 Eur

Mokestis mokamas pagal Centralizuotos buhalterijos FVAIS „Biudžetas VS“ suformatuotus Mokėjimo kvitus. Kvitai iki kiekvieno mėnesio 10 d.  siunčiami į tėvų (globėjų) el. paštus.

Atliekant mokėjimus už  vaiko neformalųjį ugdymą „Juventos“ progimnazijoje, pavedime privaloma nurodyti  MOKĖTOJO VARDĄ (mokinio vardas, pavardė) ir MOKĖTOJO KODĄ (bus nurodytas Jums išsiųstame kvite). Nenurodžius MOKĖTOJO KODO atliekant pavedimą, gautas mokėjimas sistemoje nebus atpažintas ir skaitoma, kad mokėjimas neatliktas.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content