TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Svarbiausi dokumentai

Bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai

 1. Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos bibliotekų fondo (toliau – fondo) apskaitą, gaunamų dokumentų priėmimą, fondo perdavimą, fondo patikrinimą, dokumentų nurašymą, fondo apsaugą, darbuotojų atsakomybę.
 2. Fondo apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597) (toliau – Bibliotekų įstatymas), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1
 3. K-174 (Žin., 2008, Nr. 55-2085; 2010, Nr. 1-44), Nuostatai, kiti privalomi taikyti standartai ir teisės aktai.

Mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentai

 1. Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga
 2. Bibliotekos fondo inventorinė knyga
 3. Inventorinė knyga, skirta paramai
 4. Knygų pirkimo bei nurašymo dokumentai (Aktų kopijos)
 5. Skaitytojų pamestų ir vietoj jų priimtų  spaudinių apskaita
 6. Bibliotekos metinės darbo ataskaitos
 7. Bibliotekos darbo dienoraštis
 8. Katalogai ir kartotekos (TAMO dienyno skaitmeninė biblioteka)
 9. Skaitytojų formuliarai
 10. Vadovėlių fondo apskaitos dokumentai:
  Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, naudojimo ir apskaitos tvarka
  a)  Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas;
  b)  Vadovėlių fondo visuminės apskaitos knyga;
  c)  Vadovėlių ir mokymo priemonių kartoteka;
  d)  Vadovėlių įsigijimo ir nurašymo dokumentai (Aktų kopijos);

Šiaulių „Juventos“ progimnazijos vadovėlių, mokymo priemonių aprūpinimo, naudojimo ir apskaitos tvarka

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content