TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Psichologo asistentas

Psichologo asistento pareigos/funkcijos:

1. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

2. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

3. dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

4. šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais;

5. veda psichologijos pamokas;

6. veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes;

7. atlieka aktualius progimnazijoje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius;

8. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

9. derina su progimnazijos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams;

10. planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su progimnazijos administracija;

11. prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su progimnazijos administracija.

12.  Mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

Moksleiviams, mokytojams, tėveliams

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content