Meniu
Naujienos
Apie progimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Korupcijos prevencija
Priėmimas į mokyklą
Laisvos vietos
Bendrasis ugdymas
Muzikinis ugdymas
Neformalusis švietimas
Savivalda
Projektai
Pasiekimai
Prevencinės programos
Administracinė informacija
SKU
Paslaugos
Nuorodos
Nuotolinis ugdymas
AdministratorUgdymas karjerai

Pamokų laikas
Pamokų laikas
I.8:30 - 9:10
II.9:20 - 10:00
III.10:10 - 10:50
IV.11:00 - 11:40
V.11:50 - 12:30
VI.13:00 - 13:40

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2020-05-30
Naujienos arrow Apie progimnaziją arrow Veiklos įsivertinimas
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012 – 2013 m.m. Spausdinti El. paštas
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2012 – 2013 m. m.

 

Tikslas: Atlikti progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 1. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą.
 2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.
 3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.
 4. Skatinti progimnazijos personalo savo patirties refleksiją.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais

 • 1 etapas – pasirengimas įsivertinti.
 • 2 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.
 • 3 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.
 • 4 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Progimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai

 • Lijana Giedraitienė – stebėsenos poskyrio vedėja, etikos mokytoja, grupės vadovė.
 • Sandrėja Brasaitė – pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, informacinių technologijų mokytoja.
 • Vilija Klimavičienė – anglų kalbos mokytoja.
 • Loreta Laurinaitienė – fortepijono mokytoja.
 • Aida Zorienė – pradinių klasių mokytoja.
 • Laimutė Skyrienė – tikybos mokytoja.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo planas

I.GILUMINIO ĮSIVERTINIMO PASIRINKTŲ SRIČIŲ TOBULINIMAS

Veikla

Data

Atsakingas

1.Veiklos įsivertinimo grupės darbo organizavimo 2012-2013 m. m. aptarimas direkciniame pasitarime.

2012  m. spalis

L.Giedraitienė

2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės 2012-2013 m. m. sudarymas.

2012 m. rugsėjis - spalis

L.Giedraitienė

3. Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: „Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas“.

2012 m. spalis

L.Giedraitienė,

S. Brasaitė

4. Stendinis pranešimas – priminimas mokytojams dėl mokinių „Mokymosi stilių“.

2012 m. spalis

L.Giedraitienė,
S. Brasaitė

5. Pranešimas Mokyklos taryboje, dėl progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo.

2012 m. lapkritis

L.Giedraitienė

6. Seminaras „Ugdymo kokybės vadyba pamokoje“,  individualios konsultacijos mokytojams.

2012 m. lapkričio mėn. 26 – 30 d.

I. Barkienė
L.Giedraitienė

7. Veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas: Seminaro „Ugdymo kokybės vadyba pamokoje“ ir  individualių konsultacijų mokytojams aptarimas. Rezultatų analizė.

2012 m.  gruodis

Veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai
L.Giedraitienė

8. Seminaras „Mokyklos veiklos įsivertinimas – mokinių pažangai ir organizacijos tobulinimui“.

2012 m. lapkritis, gruodis

Veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

9. 5e klasės mokinių tyrimas „Mokymosi stiliai“. Tyrimo apibendrinimas. Mokinių ir mokytojų informavimas apie tyrimo rezultatus.

2012 m. lapkritis

L.Giedraitienė,
S. Brasaitė

10. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadų ir rekomendacijų progimnazijos veiklos planavimui ruošimas.

2012 m. gruodis

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

11. Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas „Mokėjimo mokytis kompetencija“.

2013 m. sausis

L.Giedraitienė

12. Bendros Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo mokykloje situacijos išsiaiškinimas. Mokinių ir mokytojų apklausa.

2013 m. sausis - vasaris

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

13. Apklausos rezultatų analizė.

2013 m. vasaris - balandis

L.Giedraitienė

14. Mokinių ir mokytojų apklausos rezultatų pristatymas administracijos pasitarime, metodinėje taryboje.

2013 m. balandis

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo  grupės nariai

II. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS APIBENDRINIMAS

1.Pasitarimas: „Progimnazijos veiklos įsivertinimo  darbo grupės veikla 2012-2013 m. m.“.

2013 m. gegužė

L.Giedraitienė

2.Veiklos įsivertinimo darbo grupės ataskaitos parengimas ir pristatymas administracijos posėdyje. Susitarimas dėl veiklos tobulinimo prioritetų.

2013 m. birželis

L.Giedraitienė


Mokinių apklausa apie mokymosi kompetencijas

Mokytojų apklausa apie mokymąsi bendradarbiaujant

 
Free Design by [ Anch ] Gorsk.net Studio Reklama internete Reklama Google Adwords SEO paslaugos SEO optimizacija Google Advertising AdWords Digital marketing