TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Muzikinis ugdymas

Šiaulių „Juventos“ progimnazija įkurta 1971-aisiais metais. Tai pirmoji mokykla Lietuvoje su sustiprintu muzikiniu ugdymu, ilgą laiką buvusi respublikinis muzikos mokymo, naujos profesoriaus E.Balčyčio metodikos kūrimo, įtvirtinimo ir propagavimo centras. Ir šiandien „Juventos“ muzikos mokytojai nuolat dalinasi muzikinio ugdymo patirtimi su Šiaulių miesto, Lietuvos ir užsienio šalių muzikos specialistais. 2023-2024 m. m. pagal neformaliojo meninio ugdymo programas „Juventoje“ mokosi 493 mokiniai, kuriuos ugdo 28 muzikos mokytojai ir 1 choreografijos mokytoja (3 ekspertai, 16 metodininkų, 8 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai).

Muzikinio ugdymo raida Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje:

 • 1971 – 2000 m. – vidurinė mokykla su sustiprintu muzikiniu ugdymu
 • 2000 – 2004 m. – vidurinė mokykla su kryptingu meniniu ugdymu
 • nuo 2004 m. rugsėjo mėn.- pradinio, pagrindinio ir neformaliojo muzikinio ugdymo mokykla

Mokyklos specifika

„Juventos“ progimnazijoje ugdytiniai įgyja pradinį, pagrindinį ir neformalųjį muzikinį išsilavinimą. Muzikinio mokymosi forma moksleiviams yra patogi, nes muzikos pamokų tvarkaraštis yra derinamas su bendruoju mokyklos tvarkaraščiu.

Neformaliojo ugdymo programos:

 • Pradinis muzikinis ugdymas (1-4 kl.)
 • Pagrindinis muzikinis ugdymas (5-8 kl.)
 • Profesinis muzikinio ugdymo modulis (2-8 kl.)
 • Muzikos mėgėjų programa (5-8 kl.)
 • Meninės saviraiškos neformalusis ugdymas (1-8 kl.)
 • Meninės saviraiškos neformalusis ugdymas su individualiomis ir be individualių pamokų (9-12 kl.)

Pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programa
Muzikinio ugdymo tikslas – tenkinti moksleivių muzikinio ugdymosi, gabumų ir kūrybiškumo atskleidimo, saviraiškos poreikius, suteikti meninę brandą, užtikrinant ugdymo kokybę visuose muzikinio branduolio dalykuose.

Programa sudaryta iš trijų mokomųjų dalykų:

 • solfedžio (1 – 7 kl.) ir muzikos istorija (8 kl.)
 • muzikinė raiška (chorai, vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai)
 • muzikos instrumentas (fortepijonas, smuikas, akordeonas, gitara, ukulelė, išilginė ir skersinė fleita, kanklės, mušamieji, elektroninis instrumentas, klarnetas, saksofonas)

Esminiai gebėjimai

Moksleiviai išmoksta groti pasirinktu muzikos instrumentu (įgyja grojimo bei technikos įgūdžius, išugdomas muzikos suvokimas)

Instrumentų pasirinkimo galimybė:

 • fortepijonas, smuikas, akordeonas, kanklės, gitara, ukulelė, išilginė ir skersinė fleitos, mušamieji, elektroniniai klavišiniai (1 – 7 kl. – septyneri mokymosi metai)

Moksleiviai įgyja ansamblinio muzikavimo įgūdžius (ansambliškumo pajautimas, bendravimo kompetencija, tarpkultūrinis pažinimas, meninės saviraiškos ir sceninės kultūros įgūdžiai).

Meninės raiškos pasirinkimo galimybės:

 • Jaunučių chorai (1 – 4 kl.)
 • Jaunių choras (5 – 8 kl.)
 • Vokaliniai ansambliai (1 – 8 kl.)
 • Solinis dainavimas (1 – 8 kl.)
 • Smuikininkų ansamblis (2 – 8 kl.)
 • Gitaristų ansamblis (5 – 8 kl.)
 • Fleitininkų ansamblis (5 – 8 kl.)
 • Liaudiškos muzikos ansambliai (2 – 8 kl.)

Moksleiviai įgyja muzikinę kompetenciją bei socialinę brandą (muzikinės kalbos žinojimas; suformuoti dainavimo, solfedžiavimo, ritmavimo įgūdžiai; muzikos suvokimas ir vertinimas; muzikos raidos ir žymiausių įvairių epochų kompozitorių bei kūrinių žinojimas).

Muzikinė kompetencija įgyjama per

 • solfedžio ir muzikos istorijos pamokas (1 – 8 kl.)

Moksleiviai, įvykdę pilną muzikinio ugdymo programą ir 8 – oje klasėje išlaikę solfedžio, muzikos instrumento ir muzikos istorijos egzaminus, gauna Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio pažymėjimus. Mokiniams, įvykdžiusiems nepilną programą, išduodami mokyklos pažymėjimai.

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis
Tikslas – sudaryti galimybes ir sąlygas gabiems ir itin gabiems muzikai mokiniams plėtoti ryškius muzikinius instrumentinio grojimo gebėjimus ir įgūdžius.

Modulį pasirinkę mokiniai mokosi fortepijono, smuiko, akordeono, kanklių specializacijos. Skiriamos 2 instrumento pamokos per savaitę, sudaroma individuali, plėtojanti prigimtines galias ir skatinanti siekti aukštesnių ugdymo tikslų, programa.

Styginiais instrumentais grojantiems mokiniams siūlomas antrasis muzikos instrumentas fortepijonas.

Skatinama atlikėjiška veikla: koncertai, festivaliai, konkursai.

Solfedžio, meninės raiškos pamokos integruojamos į pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas.

Muzikos mėgėjų programa

Tikslas – tenkinti muzikavimo instrumentu poreikį, konkretizuojant ir pritaikant programą pagal individualius mokinio gebėjimus bei norus.

Programą sudaro muzikavimas pasirinktu instrumentu ir solfedžio/muzikos istorijos pamokos.

Mokiniai nesiekia įgyti pagrindinio muzikinio ugdymo programos kompetencijų, todėl nėra atsiskaitymų ir egzaminų. Solfedžio, muzikos istorijos pamokas lanko su klasės mokiniais, diferencijuojamos užduotys, skiriami lengvesni namų darbai.

Meninės saviraiškos neformalaus ugdymo programa
Meninės saviraiškos programos tikslas – per muzikinį, teatrinį ir choreografinį ugdymą formuoti tautos kultūros sampratą, populiarinti tradicinę liaudies kūrybą, plėtoti meninę saviraišką šokių bei instrumentiniuose ansambliuose.

Programa sudaryta iš mokomųjų dalykų:

 • muzikos pažinimo (1 – 4 kl.) bei muzikos (5 – 8 kl.)
 • meninės raiškos (liaudiškas šokis, šiuolaikinis muzikavimas)

Esminiai gebėjimai

 • Puoselėjamas choreografinis (liaudies šokio kolektyvai) ugdymas, muzikavimas K. Orfo instrumentais.
 • Suteikiami muzikos rašto ir kultūros pažinimo pagrindai, išugdomi solfedžiavimo įgūdžiai
 • Mokoma muzikuoti ansamblyje išilgine fleita, gitara, mušamaisiais; ugdomi dainavimo ir muzikavimo kolektyvuose įgūdžiai

Meninės saviraiškos neformalusis ugdymas su individualiomis ir be individualių pamokų
Tikslas – patenkinti progimnaziją baigusių mokinių poreikius tęsti muzikinę ir choreografinę veiklą, sudaryti galimybes išreikšti save per meninę saviraišką bei kūrybą.

Esminiai gebėjimai:

 • Ugdomi solinio dainavimo-grojimo instrumentu įgūdžiai
 • Formuojamas sceninės kultūros, meno interpretacijos suvokimas
 • Skatinama ir plėtojama meninė saviraiška, atlikėjiška veikla: dalyvaujama Šiaulių miesto, respublikos renginiuose (konkursuose, festivaliuose, koncertuose)

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content