TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Neformalusis švietimas

PASKIRTIS

Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

TIKSLAS

Ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.

UŽDAVINIAI

 • Ugdyti ir plėtoti vaikų kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą.
 • Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, orumą, pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę.
 • Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.
 • Spręsti socialinės integracijos problemas.
 • Tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų.

PRINCIPAI

 • Savanoriškumo – vaikai laisvai renkasi švietimo teikėją ir jo siūlomas veiklas.
 • Prieinamumo – veiklos ir metodai yra prieinami visiems vaikams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.
 • Individualizavimo – ugdymas individualizuojamas atsižvelgiant į jo asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus.
 • Aktualumo – veiklos, skirtos socialinėms, kultūrinėms, asmeninėms, edukacinėms, profesinėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti.
 • Demokratiškumo – mokytojai, tėvai ir vaikai yra aktyvūs ugdymo(si) proceso kūrėjai, kartu nustato ugdymosi poreikius.
 • Patirties – ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija.
 • Ugdymosi grupėje – mokomasi spręsti tarpasmeninius santykius, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybėmis.
 • Pozityvumo – ugdymosi procese kuriamos teigiamos emocijos, sudaromos sąlygos gerai vaiko savijautai.

REZULTATAS

 • Vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui.
 • Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

KRYPTYS

2023 – 2024 m. m. neformaliojo švietimo užsiėmimams skirtos valandos:

 • muzikinio ugdymo – 27 val. (48%),  
 • sveikos gyvensenos ir sporto – 11 val. (20 %),
 • pilietiškumo ugdymo – 7 val. (12 %),
 • STEAM – 4 val. (7%), 
 • dailės ir technologijų ugdymo – 3 val. (5%),  
 • IT ( programavimo) – 1 val. (1,7%),
 • gamtos ir ekologijos – 1 val. (1,7%),  
 • medijų – 1 val. (1,7%),
 • kalbos (raiškaus žodžio) – 1 val. (1,7%).

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content