TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Ugdymo karjerai tikslas ir uždaviniai

UGDYMAS KARJERAI – NUOSEKLIAI TAIKOMŲ ĮVAIRIŲ PRIEMONIŲ VISUMA

Tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti socialinių kompetencijų, aktyviai dalyvauti įvairiose ugdymo karjerai veiklose, nuosekliai planuojant savo ateities karjerą.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiaujant su profesinio mokymo, aukštesniosiomis ir aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, dalyvaujant mokinių tėvams, pedagogams, organizuoti ugdymo karjerai  informavimą, konsultavimą, veiklinimą ir paruošti mokinius racionaliam profesijos pasirinkimui.

2. Supažindinti mokinius su profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis.

3. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

4. Skatinti pažinti savo asmenybės savybes, svarbias karjeros sėkmei.

5. Padėti nusistatyti gebėjimus, asmeninį požiūrį į karjerą.

6. Teikti įvairių formų individualias ir grupines karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugas.

7. Organizuoti įvairius karjeros renginius.

8. Kaupti ir viešinti informaciją ugdymo karjerai klausimais.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content