TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Bendrasis ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 m.m.

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1d., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių atostogoms.

2. Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

KlasėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė dienomis/savaitėmis
1–4 klasės2023-06-08 (28.2 punktas – trumpinama iki 06-02)175/35
5–8 klasės2023-06-22 (28.2 punktas – trumpinama iki 06-16)185/37

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2022-10-312022-11-04
Žiemos (Kalėdų)2022-12-272023-01-06
Žiemos2023-02-132023-02-17
Pavasario (Velykų)2023-04-112023-04-14

4. Suderinus su Progimnazijos taryba mokiniams skiriamos vasaros atostogos.

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Vasaros (1–4 kl.)2023-06-09 (28.2 punktas – prasideda 06-03)2023-08-31
Vasaros (5–8 kl.)2023-06-23 (28.2 punktas – prasideda 06-17)2023-08-31

5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 1-4 klasės5-8 klasės
I pusmetis2022-09-01 – 2023-01-312022-09-01 – 2023-01-31
II pusmetis2023-02-01 – 2023-06-082023-02-01 –2023-06-22

6. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai (toliau – nepamokinė veikla)  per mokslo metus 1–8 klasėse skiriama 12 ugdymo proceso  dienų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir pan.), gali būti koreguojamas/laikinai stabdomas/organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu reglamentuota 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3d. įsakymu Nr. V-688,  7 priede ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo plano 9 priede.

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.