TAMO DIENYNAS  8667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Bendrasis ugdymas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2021-2022 M. M.

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1d., pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių atostogoms.

2. Ugdymo proceso trukmė ir pabaiga:

KlasėUgdymo proceso pabaigaUgdymo proceso trukmė dienomis/savaitėmis
1–4 klasės2022-06-09175/35
5–8 klasės2022-06-23185/37

3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens2021-11-032021-11-05
Žiemos (Kalėdų)2021-12-272022-01-07
Žiemos2022-02-142022-02-18
Pavasario (Velykų)2022-04-192022-04-22

4. Suderinus su Progimnazijos taryba mokiniams skiriamos vasaros atostogos.

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Vasaros (1–4 kl.)2022-06-102022-08-31
Vasaros (5–8 kl.)2022-06-242022-08-31

5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 1-4 klasės5-8 klasės
I pusmetis2021-09-01 – 2022-01-312021-09-01 – 2022-01-31
II pusmetis2022-02-01 – 2022-06-092022-02-01 –2022-06-23

6. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių poreikius parinktai veiklai (toliau – nepamokinė veikla)  per mokslo metus 1–8 klasėse skiriamos 13 ugdymo proceso  dienų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7. Ugdymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir pan.), gali būti koreguojamas/laikinai stabdomas/organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, atsižvelgiant į ypatingų aplinkybių ar aplinkybių mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pobūdį ir apimtis. Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu reglamentuota 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3d. įsakymu Nr. V-688,  7 priede ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo plano 9 priede.