TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Logopedas

Pagrindinis logopedo veiklos tikslas – teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų ir sudaryti sąlygas sėkmingam šių vaikų ugdymui(si) klasėje, siekiant užtikrinanti pilnavertį poreikių tenkinimą ugdymo procese.

Uždaviniai

 • Vertinti mokinių kalbą, nustatyti kalbos bei kalbėjimo sutrikimus.
 • Sudaryti  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo programas.
 • Šalinti mokinių kalbos bei kalbėjimo sutrikimus, bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, pedagogais.

Funkcijos:

 • Atlieka mokinių kalbos vertinimą ir nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • numato specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, sudaro kalbos sutrikimų šalinimo programas;
 • Teikia specialiąją pedagoginę (logopedinę) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų dirbant pogrupiuose, grupėse, esant galimybei, ir individualiai;
 •  Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;
 • Tvarko ir pildo  savo veiklos ataskaitas, kitus dokumentus;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje

Pagrindinės logopedo darbo formos yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai), pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese  asmenų bei mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas, esant poreikiui – pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje mokinio (mokinių) ugdymosi veikloje.

Logopedas pataria:

 1. Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą c.
 2. Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą č.
 3. Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą s.
 4. Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą š
 5. Informacinė atmintinė tėvams, padėsianti vaikus mokytis garsą ž.
 6. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą b.
 7. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą d.
 8. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą g.
 9. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą k.
 10. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą p.
 11. Informacinė atmintinė tėvams padedant vaikams mokytis garsą t.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content