TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaujant  su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupa, analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie  socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Tvarko ir pildo darbo dokumentus.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • Individualus darbas su mokiniais;
 • Darbas su mokiniais ir pedagogais;
 • Nemokamo maitinimo organizavimas, socialinė parama;
 • Netinkamo elgesio koregavimas;
 • Prevencinė veikla;
 • Švietėjiška veikla.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content