TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Specialusis pedagogas

Pagrindinis specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Šiaulių miesto PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Tvarko ir pildo savo veiklos ataskaitas, kitus dokumentus;

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialusis pedagogas pataria:

 1. Informacinė atmintinė mokytojams „Aktyvumo sutrikimas“.
 2. Informacinė atmintinė mokytojams „Ką mokytojas turi žinoti apie Aspergerio sindromą“.
 3. Informacinė atmintinė mokytojams „Dėmesio sutrikimas“.
 4. Rekomendacijos mokytojams dėl nuotolinio darbo organizavimo ir užduočių skyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 5. Skaitmeninės priemonės gamtamokslinio ugdymo mokytojams.
 6. Skaitmeninės priemonės lietuvių kalbos mokytojams.
 7. Skaitmeninės priemonės matematikos mokytojams.
 8. Skaitmeninės priemonės socialinio ugdymo mokytojams.
 9. Skaitmeninės priemonės pradinių klasių mokytojams.
 10. Rekomendacijos mokiniams. Ugdymas(is) nuotoliniu būdu 1-4 klasių mokiniams.
 11. Rekomendacijos mokiniams. Ugdymas(is) nuotoliniu būdu 5-8 klasių mokiniams.
 12. Rekomendacijos tėvams (globėjams). Ugdymas(is) nuotoliniu būdu.

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content