TAMO DIENYNAS  0667 19366
Kodas Juridinių asmenų registre: 190532139

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija (VGK):

Komisijos pirmininkė – pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Rasa Dauliuvienė

Nariai:

 • Socialinė pedagogė Sonata Durienė
 • Socialinė pedagogė Deimantė Bartkutė
 • Psichologo asistentė Justina Jociūtė
 • Logopedė,specialioji pedagogė Rasa Kasparienė
 • Logopedė, specialioji pedagogė Eglė Kančelskienė
 • Logopedė Viktorija Sinicinaitė
 • Visuomenės sveikatos specialistė Loreta Vaškienė
 • Mokytojų padėjėjai

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka.

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Kiekvienais metais planuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, nustatydama prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones;
 • Vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
 • Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio ugdymo, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimo mokykloje;
 • Teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
 • Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo;
 • Pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo procesą ir teikia reikalingą švietimo ar kitą pagalbą;
 • Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;
 • Atlieka kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.

Dokumentai:

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui:

Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Skip to content